Home

Simim werd op 21 juni 1995 opgericht door leden van de Belgische federatie van de fonografische industrie (Ifpi Belgium) als beheersmaatschappij voor de rechten van de muziekproducenten. Simim is de enige beheersmaatschappij voor de muziekproducenten die erkend is door de overheid.

Simim heeft tot doel om op een zo effectief mogelijke wijze de rechten voor de muziekproducenten te innen en te verdelen onder de rechthebbenden.

Iedere producent of rechthebbende die op het Belgisch grondgebied actief is kan vennoot worden of mandaat geven.
De ‘producent’ is die maatschappij die de financiële inspanningen van de oorspronkelijke opname gedragen heeft.
De ‘rechthebbende’ is diegene die van de producent van een opname voor een bepaald grondgebied (bijvoorbeeld België) het geheel of een gedeelte van de ‘nevenrechten’ verworven heeft.

Soorten rechten:

Nevenrechten’ zijn rechten die aanverwant zijn aan de auteursrechten, en komen toe aan de muziekproducenten en de artiesten. Simim beheert rechten voor de muziekproducenten. De rechten voor de artiesten worden beheerd door PlayRight. Voor de auteursrechten is Sabam de meest gekende beheersmaatschappij.

De rechten voor de muziekproducenten kunnen opgedeeld worden in drie categorieën:

  • Exclusieve rechten : De wet gaat uit van het basisprincipe dat de producent het door hem geproduceerde muziekrepertoire beheert. Dit zijn “exclusieve rechten”: het gaat over het recht van reproductie, distributie en verhuur.
  • Verplichte licentie : Onder welbepaalde omstandigheden verliezen de producenten het recht om hun repertoire te beheren. Hun muziekrepertoire kan dan zonder voorafgaande toestemming gebruikt worden. Dit is het geval voor het gebruik van opgenomen muziek in publieke plaatsen, radio-uitzending en de kopieën voor eigen gebruik (de thuiskopie). De producent ontvangt hiervoor wel een vergoeding. Het beheer van deze rechten gebeurt collectief.
  • Exclusieve rechten in collectief beheer : Ook voor bepaalde “exclusieve’ rechten kan men collectief beheren. In België worden drie soorten rechten collectief beheerd door Simim: de rechten voor de doorgifte via kabel, het samenstellen van muziekcompilaties ten behoeve van achtergrondmuziek en de rechten voor een aantal Internet-toepassingen.

Activiteiten Simim

Als beheersmaatschappij heeft SIMIM twee hoofdactiviteiten:

  • het innen van de vergoedingen:

SIMIM stopt veel energie in het innen van de vergoedingen waarop de producenten recht hebben. Deze inspanningen focussen zich meer bepaald in het voorbereidend werk: het effenen van het pad, onderhandelen met de debiteuren of hun vertegenwoordigers, bespreken van de tarieven, uitwerken van de modaliteiten, en dergelijke. Waar mogelijk wordt beroep gedaan op geprivilegieerde partners om de vergoedingen daadwerkelijk te innen. SIMIM zal zelf uitsluitend innen ingeval het gaat over belangrijke individuele debiteuren.

De belangrijkste inkomstenbron is de Billijke Vergoeding. De thuiskopie wordt voor verschillende beheersmaatschappijen door Auvibel geïnd. De kabelrechten zijn ook een belangrijke inkomstenbron, en worden rechtstreeks door Simim geïnd. En tot slot is er de vergoeding van de achtergrondmuziek producenten die samen met Sabam geïnd wordt. Voor het gebruik van muziek via het Internet heeft Simim een uiterst beperkt mandaat, maar dit mandaat zal in de toekomst sterk uitgebreid worden.

  • het verdelen (reparteren) van de geïnde bedragen :

In dit domein heeft Simim veel geïnvesteerd: zowel in zéér bekwaam personeel als in performante software. Tweemaal per jaar reparteren wij de geïnde gelden, zodat de gelden die wij ontvangen hebben na maximaal 6 maanden aan onze leden doorbetaald worden.

Simim is ook de lokale ISRC-agent. U kunt dus bij ons terecht voor de aanvraag van de ‘registratie code’ indien u zelf ISRC-codes wil toekennen aan uw opnamen.