PRIVACY VERKLARING IMAGIA

Deze privacyverklaring wordt verricht door de cvba IMAGIA, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Almaplein 3 bus 5, KBO 0456 381 634.

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens kan u terecht op het mailadres info[at]imagia.be

Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe Europese Privacyregels (GDPR) die uw persoonsgegevens nog beter beschermen.

Doel verwerking persoonsgegevens

IMAGIA verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar opdracht, nl. het beheer van rechten en dit conform de toepasselijke wetgeving.

Er worden persoonsgegevens verwerkt op basis van uw aansluiting als lid van IMAGIA, maar ook op basis van het sluiten van overeenkomsten met gebruikers van muziek, een aangifte van gebruik van muziek en/of een verrichte controle met betrekking tot gebruik van muziek.

Als lid van IMAGIA krijgt u een account in de beveiligde online omgeving {myimagia.be}, hierna genoemd: de producentenwebsite. Binnen deze account heeft u toegang tot de bedrijfs- en contactgegevens die u heeft opgegeven bij uw aansluiting als lid. Deze gegevens kan u te allen tijde raadplegen, wijzigen, verbeteren, wissen en/of aanvullen (met uitzondering van de accountnaam zelf alsook het daaraan verbonden ondernemings- en/of rijksregisternummer). U beslist zelf wie binnen uw organisatie toegang heeft tot deze gegevens. U bent verantwoordelijk om deze gegevens up to date te houden.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de Controledienst van de beheersvennootschappen, aan zustervennootschappen waarmee IMAGIA een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten en aan eventuele andere derden voor zover hiervoor een juridische of wettelijke basis is, dan wel een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden en verwerkt zolang IMAGIA deze gegevens nodig heeft voor het beheer van de rechten in uitvoering van haar opdracht conform de toepasselijke wetgeving.

Beveiliging van persoonsgegevens

IMAGIA vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens op een veilige manier worden behandeld. Zij maakt gebruik van de gepaste beveiligingstechnologieën om deze persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten

U heeft het recht tot toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht om eventuele onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren. U kan hiertoe een verzoek richten tot info[at]imagia.be.

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden gewist, dan kunt u eveneens een verzoek richten tot info[at]imagia.be, waarna IMAGIA vervolgens oordeelt of uw persoonsgegevens eventueel nog nodig zijn voor de uitvoering van haar opdracht conform de toepasselijke wetgeving.

Cookiebeleid

Op op de website www.imagia.be worden geen cookies gebruikt.

Op op de producentenwebsite wordt één cookie gebruikt met het oog op het bewaren van uw taalvoorkeur.

Meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 2 274 48 00

contact(at)apd-gba.be

Gebruiksvoorwaarden - Privacy policy